ANP Consultancy

Algemene voorwaarden

Artikel 1 definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:

Een rechtsvorm in welke vorm dan ook, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer:

ANP Consultancy gevestigd aan de Hoofdweg 66, 3067GH te Rotterdam

Overeenkomst:elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Opdrachtnemer.

Diensten: De diensten waarvan levering met de Opdrachtgever is overeengekomen in de Overeenkomst.

Programmatuur: De Programmatuur die door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de                                                                  Diensten van Opdrachtnemer.

Wachtwoord: Een code bestaande uit een cijfer en/of lettercombinatie waarmee de Opdrachtgever in combinatie met de Gebruikersnaam toegang krijgt tot                                                                 bepaalde Diensten van Opdrachtnemer.

Gebruikersnaam: De door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters,                                                 waarmee de Opdrachtgever in combinatie met het Wachtwoord toegang heeft tot de Diensten van Opdrachtnemer.

IP-adres: Een uniek nummer bestaande uit 4 reeksen cijfers die op het Internet  gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en/of een                                                                  locatie.

Domeinnaam: Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een                                                        unieke door de Opdrachtgever, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort,                                                           of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

Artikel 2: Toepassing

2.1       Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen partijen, waaronder de opdracht en de gehele overige rechtsverhouding tussen partijen.

2.2       Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

2.3       In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de opdracht en de inhoud van de algemene voorwaarden prevaleren de voorwaarden van de opdracht.

2.4       De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5       Indien een bepaling van deze Voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die qua inhoud en de strekking zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 3: Totstandkoming

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze schriftelijk door opdrachtnemer is aanvaardt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 1. Termijn: De duur van een Overeenkomst is afhankelijk van de betreffende dienst. Tenzij de Overeenkomst anders vermeldt of duidelijk via de opdrachtbevestiging is overeengekomen wordt een Overeenkomst voor alle producten en/of Diensten van Opdrachtnemer aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats.
 2. Meerwerk/extra kosten: Indien Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

Artikel 5- Prijs

 1. Alle prijzen voor de Diensten en/of producten van Opdrachtnemer worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst. Opdrachtnemer stelt haar facturen in euro’s op.
 2. Door de Opdrachtgever betaalde vergoedingen zien slechts op door Opdrachtnemer verstrekte Diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Opdrachtgever te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Opdrachtnemer of transport van informatie tussen het systeem van Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betalingen dienen vooraf te geschieden. Als er geen betaling is bijgeschreven voor het einde van de contractperiode zal Opdrachtnemer geen diensten verlenen. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor om de dienst in het geval van een nieuwe termijn dan per direct stop te zetten.
 2. Betalingen dienen door de Opdrachtgever te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Opdrachtgever op verrekening met een vordering op Opdrachtnemer is uitgesloten. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, mits overeengekomen, om verschuldigde bedragen af te schrijven van de bankrekening van de Opdrachtgever, dan wel aan Opdrachtgever te factureren, voor aanvang van de nieuwe, overeengekomen contractstermijn of voorafgaande aan een nieuwe verlenging van de contractstermijn.
 3. Zolang de Opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de Diensten van Opdrachtnemer en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde dienst of product ter beschikking van Opdrachtnemer, zulks ongeacht de rechten welke de Opdrachtgever op deze dienst of product zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de Opdrachtgever geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. Opdrachtnemer draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de Opdrachtgever van zijn recht(en) op de dienst/product of voor het feit dat de dienst/product tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

Artikel 7 – Levering/levertijd

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien Opdrachtnemer voor de levering van een Dienst afhankelijk is van derden/leveranciers is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor een te late levering, tenzij late levering uitsluitend veroorzaakt wordt door Opdrachtnemer en Opdrachtnemer bovendien aansprakelijk is op grond van de elders in deze Algemene Voorwaarden beschreven bepalingen.
 2. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Opdrachtgever bij aanvang van de Overeenkomst menen dat Opdrachtnemer niet tijdig heeft geleverd dan dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen, dan is de Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende Diensten.
 3. Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd de levering van de Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: 1) de Opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen 2) Opdrachtnemer aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten/ Programmatuur, al dan niet door de Opdrachtgever 3) er sprake is van een overmachtssituatie zoals genoemd in artikel 14a.

Artikel 8         – Verplichtingen van Opdrachtnemer

 1. Aan de zijde van Opdrachtnemer bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Opdrachtgever te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
 2. Opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met Opdrachtnemer en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer Opdrachtnemer van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden.
 3. Opdrachtnemer staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de Opdrachtgever voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. De Opdrachtgever doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.

Artikel 9 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om Opdrachtnemer in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.
 2. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, Programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. De Opdrachtgever draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site en/of het gebruik van de producten die zij afneemt.
 3. De Opdrachtgever verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma’s op de systemen van Opdrachtnemer, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Opdrachtnemer en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van Opdrachtnemer zouden kunnen hinderen.
 4. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de algemeen aanvaarde normen van toepassing op het gebruik van internet (“nettiquette”), de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
 5. Voor schade aan Opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Opdrachtgever aansprakelijk.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Opdrachtgever verstrekte toegang tot- en gebruik van de Diensten en systemen van Opdrachtnemer buiten gebruik te stellen wanneer de Opdrachtgever handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Opdrachtgever in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
 8. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Opdrachtnemer daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 9. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan hem door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Programmatuur te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De Opdrachtgever mag aan de Programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 10. De klant dient back-ups te maken van zijn gegevens. Indien herstel van de gegevens op de systemen van Opdrachtnemer noodzakelijk is, zal Opdrachtgever de desbetreffende data kosteloos overdragen op de server van Opdrachtnemer.
 11. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de Diensten van Opdrachtnemer gebruik te laten maken of zijn Gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

 1. De Opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Opdrachtnemer aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy)wetgeving opgeslagen en beheerd.
 2. De Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Opdrachtnemer zijn opgeslagen.
 3. De Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer zijn persoonsgegevens kan verstrekken aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van Opdrachtnemer en de daaraan gelieerde ondernemingen of kan gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.

Artikel 11 Gebruik van identificatiegegevens

 1. Opdrachtnemer zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van de Dienst. Opdrachtgever zal zorgvuldig om gaan met deze identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onregelmatig gebruik Opdrachtnemer terstond hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
 2. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat vanwege Opdrachtgever misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes van Opdrachtgever, kan Opdrachtnemer Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.
 3. Indien blijkt dat Opdrachtgever misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is Opdrachtgever direct in verzuim en schadeplichtig jegens Opdrachtnemer.

Artikel 12 – Programmatuur en Intellectuele eigendom

 1. Aan de Opdrachtgever wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Opdrachtgever gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.
 2. De Opdrachtgever onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Opdrachtgever alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.
 3. De Opdrachtgever onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, (copyright-)notices of andere aanduidingen.
 4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

 

Artikel 13 – Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien is overeengekomen, dat Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan, de van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. Opdrachtnemer vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval een aangevraagde domeinnaam en/of IP-adres niet wordt toegekend.
 3. De Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsmail van Opdrachtnemer, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Opdrachtnemer geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 14 – Beheer van de Diensten / systemen van Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login procedure van de Diensten.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de geleverde Dienst, mits zulke wijzigingen niet de functionaliteit of de kenmerken van de Dienst nadelig beïnvloeden.

Artikel 15 Gebruik van netwerken

 1. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het netwerk van Opdrachtnemer. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Opdrachtgever zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.
 2. Van Opdrachtnemer kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit niet nakoming van het in lid 1 bepaalde.
 4. Opdrachtgever zal geen verstoring van het functioneren van het netwerk van Opdrachtnemer, netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever veroorzaken.
 5. Indien naar het redelijk oordeel van Opdrachtnemer een gevaar ontstaat voor het functioneren van het netwerk van Opdrachtnemer en/of van de dienstverlening aan klanten van Opdrachtnemer zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan Opdrachtnemer Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
 6. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het netwerk van Opdrachtnemer, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken.

Artikel 16 – Ontbinding

 1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Opdrachtgever een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement danwel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
 3. Opdrachtnemer kan bij ontbinding van de Overeenkomst de registratie van de Domeinnaam van een Opdrachtgever ongedaan maken. Ter zake aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 17 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever niet aan opdrachtnemerkan worden toegerekend in geval van een van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van zijn verplichting jegens opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichting in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen computervirussen, stakingen, werkonderbrekingen, waterschade en diefstal.
 2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 4.1 als gevolg waarvan opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan worden de verplichtingen jegens opdrachtgever opgeschort zolang opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als de partij als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 18 – Limitering van Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is gelimiteerd tot directe, materiele schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de Opdrachtgever voor geleverde diensten aan Opdrachtnemer betaalde bedragen.
 2. Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 3. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikers/Domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres. Opdrachtnemer is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening en/of de veiligheid van de consument. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door Opdrachtgever op haar systemen worden geplaatst.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de consument die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de diensten van Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de diensten van Opdrachtnemer en/of het Internet door de consument.

Artikel 19: Vrijwaring

Opdrachtgever vergoedt aan Opdrachtnemer alle schade, die uit schending van de vorenstaande regelingen ontstaat, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. De schadevergoeding omvat ook redelijke kosten voor een noodzakelijk te voeren verweer in een procedure. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever onmiddellijk, indien zij zelf of een derde dergelijke aanspraken geldend maakt en geeft Opdrahtgever de gelegenheid hierop inhoud te reageren.

Artikel 20 – Verval van vorderingen

Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en geschillen en slot bepalingen

 1. Op deze voorwaarden en op overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd – die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of van andere overeenkomsten welke daarmede samenhangen, zullen worden beslecht door arbitrage volgens de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam, dan wel naar keuze van de leverancier de Rechtbank te Rotterdam of van de woonplaats van de Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
 4. De Opdrachtgever verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Opdrachtnemer van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover Opdrachtnemer nakoming van de Overeenkomst met de Opdrachtgever garandeert.
 5. Wijzigingen in de bevoegdheid van de Opdrachtgever, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Opdrachtnemer eerst van kracht worden nadat Opdrachtnemer daarvan schriftelijk door Opdrachtgever in kennis is gesteld.
 6. De Opdrachtgever is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Opdrachtnemer. De Opdrachtgever kiest in haar relatie tot Opdrachtnemer uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opgegeven adres.
 7. De Opdrachtgever dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Opdrachtnemer hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op alle websites die vallen onder Opdrachtnemer en zijn vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Opdrachtnemer.

© Copyright 2019 ANP Consultancy - All Rights Reserved